Osnovni podaci o Udruzi

Naziv organizacije: Društvo multiple skleroze Požeško-slavonske županije
Adresa: Trg Svetog Trojstva 1 a, 34 000 Požega

Županija: Požeško –slavonska županija

Telefon: 034/272 625
Mobitel: 099 /272-6250
Telefaks: 034/272 625
Adresa e-pošte: dms_pozega@sdmsh.hr
Internetska stranica Fb stranica: Društvo multiple skleroze Požege
Godina osnutka: 2003. godine
Datum i godina upisa u matični registar: 03.02.2003.
Registarski broj: 11000429
Registrirana pri (naziv registracijskog tijela): Ured za državnu upravu Požeško-slavonske županije
Broj žiro-računa i naziv banke (IBAN): HR3024120091136002663
OIB (osobni identifikacijski broj): 02312214453
RNO (broj u Registru neprofitnih organizacija): 0072788

 

 

Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje, adresa e-pošte i dužnost koju obavlja:

1. Vesna Štefanek, predsjednica udruge

2. Katica Kroflin, dopredsjednica udruge

dms_pozega@sdmsh.hr

Članovi predsjedništva:

Vesna Blagojević , članica predsjedništva

Zdenko Mršić, član predsjedništva

Violeta Vonić, članica predsjedništva

Podaci o radnom timu Udruge:

Nataša Mandić
tajnica Udruge
099/ 272- 6250
dms_pozega@sdmsh.hr

Marijana Šijan
stručna suradnica i coordinator projekata Udruge
marijanasijann@gmail.com

marijanasijan100@gmail.com

Danijel Bogdanović ,administrativno-pravni poslovi na EU projektima

dmsdanijel24@gmail.com

MISIJA:
Društvo multiple skleroze Požeško –slavonske županije putem informiranja, edukacije i pružanja direktnih usluga svojim korisnicima, promiče i razvija visoke standarde pružanja socijalnih usluga oboljelima od multiple skleroze s ciljem uključivanja svojih članova kao ravnopravne sudionike u sve aspekte života društvene zajednice u kojoj se nalaze; poštujući i uvažavajući pri tome potrebe i ljudska prava svakog svog člana.

VIZIJA:
Ravnopravno sudjelovanje osoba s invaliditetom u svim aspektima društvene zajednice,što podrazumijeva pravo na jednakost u obrazovanju, liječenju, rehabilitaciji, mobilitetu i zapošljavanju; ostvarujući pri tome mogućnost na samostalan život.

Vrijednosti i principi djelovanja

 1. Poštivanje i zaštita ljudskih prava i uvažavanje različitosti
 2. Zabranjen svaki oblik diskriminacije
 3. Međusobno uvažavanje članova i poštivanje različitih interesa
 4. Otvorena komunikacija i pravodobna razmjena informacija među članovima
 5. Unaprijed ugovoren i zajednički nastup prema institucijama vlasti
 6. Demokratsko donošenje odluka i ravnopravna zastupljenost članova u procesu donošenju i provedbi odluka
 7. Odgovornost članova za transparentnost rada udruge
 8. Promicanje vrijednosti oboljelih od multiple skleroze u Zajednici

 

Ciljevi Udruge,sukladno Statutu:

 1. Promicanje ljudskih prava i djelovanje na izjednačavanju mogućnosti osoba oboljelih od multiple skleroze i srodnih bolesti.
 2. Promicanje i zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda osoba oboljelih od multiple skleroze kao i ostalih prava osoba oboljelih od multiple skleroze i srodnih bolesti kroz poticanje, razvoj i provođenje javnih politika i javnog zagovaranja.
 3. Poticanje i iniciranje preventivnog djelovanja i unapređenja istraživanja, liječenja, rehabilitacije i zaštite osoba oboljelih od multiple skleroze i srodnih bolesti.
 4. Primjenu UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom
 5. Primjenu Akcijskog plana Vijeća Europe za osobe s invaliditetom za promicanje prava i potpunog sudjelovanja osoba s invaliditetom.
 6. Primjenu Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom.
 7. Primjenu EU Kodeksa dobre prakse o pravima i kvaliteti života osoba oboljelih od multiple skleroze te drugim dokumentima i zakonskim aktima u kojima je obuhvaćena problematika osoba s invaliditetom.
 8. Stvaranje uvjeta za neovisno življenje i izjednačavanje mogućnosti osoba oboljelih od multiple skleroze i srodnih bolesti, kroz pružanje socijalnih usluga osobne asistencije,psihosocijalne podrške,pravne i savjetodavne podrške,socijalne pomoći i podrške te humanitarne pomoći.
 9. Promicanje invalidnosti kao ljudskog prava.
 10. Promoviranje principa solidarnosti unutar pokreta osoba oboljelih od multiple skleroze.
 11. Poticanje primjene suvremenih tehnologija.
 12. Poticanje primjene Univerzalnog dizajna.
 13. Poticanje zdravih stilova življenja.
 14. Iniciranje i predlaganje nadležnim tijelima mjera za unapređivanje društvenog položaja i uloge oboljelih od multiple skleroze te njihove pravne i materijalne zaštite.
 15. Poticanje i podupiranje osnivanja sekcija i klubova, zadruga i ustanova odnosno drugih izvaninstitucionalnih oblika osposobljavanja oboljelih od multiple skleroze te organiziranog korištenja slobodnog vremena u cilju socijalizacije i neovisnog življenja.
 16. Organiziranje i poticanje suradnje s vladinim i nevladinom udrugama, ustanovama, fondacijama i zakladama.
 17. Poticanje i razvoj svih oblika socijalnog poduzetništva.
 18. Uvažavanje pripravnosti na toleranciju, nesebičnost, timski rad i dogovaranje, poštivanje uvjerenja drugih ljudi i pozitivni pristup u rješavanju nastalih problema.
 19. Izgrađivanje partnerskih odnosa kao temelja međusobnog uvažavanja članova, provođenje i financiranje programa i projekata, te jasnog teritorijalnog djelovanja u smislu prikupljanja donacijskih i financijskih sredstava na području županije u kojoj je udruga registrirana.
 20. Poticanje i razvijanje izdavačke, informativne i medijske djelatnosti u Društvu radi širenja informacija i saznanja o multipli sklerozi i problematici življenja osoba oboljelih od multiple skleroze.
 21. Osnaživanje ukupne organizacijske strukture, udruživanje, financiranje, zakonodavna regulativa, zapošljavanje i međunarodna suradnja.
 22. Koordiniranje i dogovaranje s krovnom MS organizacijom, Savezom društava multiple skleroze Hrvatske, radi ostvarivanja specifičnih prava osoba s multiplom sklerozom, koja proizlaze iz njihovih specifičnosti.

Djelatnost Udruge ,sukladno Statutu:

 1. Socijalna djelatnost: SOCIJALNA POMOĆ I PODRŠKA ,SOCIJALNE USLUGE
 2. Organizacija humanitarne pomoći
 3. Provedba demokratske i političke kulture
 4. Sportske djelatnosti
 5. Preventivno djelovanje, unapređenje i zaštita zdravlja
 6. Socijalno poduzetništvo
 7. Književno nakladnička djelatnost
 8. Vizualne djelatnosti
 9. Audiovizualne tehničke djelatnosti
 10. Medijska kultura
 11. Obavljanje djelatnosti iz područja zaštite ljudskih prava
 12. Međunarodna suranja
 13. Obrazovanje ,znanost i istraživanje
 14. Djelatnosti vezane za očuvanje prirode
 15. Suradnje sa lokalnom zajednicom , liječnicima, javnim ustanovama, volonterskim centrima i humanitarnim organizacijama
 16. Pružanje podrške stvaranja standarda za inovativne socijalne usluge, kvalitetu pružanja izvaninstitucionalnih usluga kao pravo izbora
 17. Posredovanje pri nabavi ,opskrbi i servisiranju ortopedskih i drugih pomagalao sprava za OSI
 18. Ostala područja djelovanja

Članstvo :
Punopravni članovi DMS su osobe oboljele od multiple skleroze i srodnih bolesti. Punopravnim članom DMS smatra se osoba koja ima ispunjen zdravstveno socijalni list potpisan od strane liječnika neurologa. Kod upisivanja u Društvo,član je dužan priložiti dokaze o zdravstvenom stanju na uvid,potvrdu o postotku tjelesnog oštećenja,te dostaviti ovjeren zdravstveno socijalni list od strane liječnika neurologa.

Pomažući članovi DMS su fizičke i pravne osobe koje pomažu i daju doprinos radu Društva putem donacija, pokroviteljstva ili drugih načina materijalne pomoći. Pridruženi član DMS je svaki građanin koji ima izuzetne zasluge u ostvarivanju temeljnih zadaća Društva, te koji svojim radom, ugledom i zalaganjem doprinosi kvaliteti života oboljelih od multiple skleroze, razvijanju demokratskih odnosa, napretku i ugledu Društva