Ciljevi i djelatnosti

Ciljevi Udruge, sukladno Statutu:

 • Promicanje ljudskih prava i djelovanje na izjednačavanju mogućnosti osoba oboljelih od multiple skleroze i srodnih bolesti.
 • Promicanje i zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda osoba oboljelih od multiple skleroze kao i ostalih prava osoba oboljelih od multiple skleroze i srodnih bolesti kroz poticanje, razvoj i provođenje javnih politika i javnog zagovaranja.
 • Poticanje i iniciranje preventivnog djelovanja i unapređenja istraživanja, liječenja, rehabilitacije i zaštite osoba oboljelih od multiple skleroze i srodnih bolesti.
 • Primjenu UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom
 • Primjenu Akcijskog plana Vijeća Europe za osobe s invaliditetom za promicanje prava i potpunog sudjelovanja osoba s invaliditetom.
 • Primjenu Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom.
 • Primjenu EU Kodeksa dobre prakse o pravima i kvaliteti života osoba oboljelih od multiple skleroze te drugim dokumentima i zakonskim aktima u kojima je obuhvaćena problematika osoba s invaliditetom.
 • Stvaranje uvjeta za neovisno življenje i izjednačavanje mogućnosti osoba oboljelih od multiple skleroze i srodnih bolesti, kroz pružanje socijalnih usluga osobne asistencije, psihosocijalne podrške, pravne i savjetodavne podrške, socijalne pomoći i podrške te humanitarne pomoći.
 • Promicanje invalidnosti kao ljudskog prava.
 • Promoviranje principa solidarnosti unutar pokreta osoba oboljelih od multiple skleroze.
 • Poticanje primjene suvremenih tehnologija.
 • Poticanje primjene Univerzalnog dizajna.
 • Poticanje zdravih stilova življenja.
 • Iniciranje i predlaganje nadležnim tijelima mjera za unapređivanje društvenog položaja i uloge oboljelih od multiple skleroze te njihove pravne i materijalne zaštite.
 • Poticanje i podupiranje osnivanja sekcija i klubova, zadruga i ustanova odnosno drugih izvaninstitucionalnih oblika osposobljavanja oboljelih od multiple skleroze te organiziranog korištenja slobodnog vremena u cilju socijalizacije i neovisnog življenja.
 • Organiziranje i poticanje suradnje s vladinim i nevladinom udrugama, ustanovama, fondacijama i zakladama.
 • Poticanje i razvoj svih oblika socijalnog poduzetništva.
 • Uvažavanje pripravnosti na toleranciju, nesebičnost, timski rad i dogovaranje, poštivanje uvjerenja drugih ljudi i pozitivni pristup u rješavanju nastalih problema.
 • Izgrađivanje partnerskih odnosa kao temelja međusobnog uvažavanja članova, provođenje i financiranje programa i projekata, te jasnog teritorijalnog djelovanja u smislu prikupljanja donacijskih i financijskih sredstava na području županije u kojoj je udruga registrirana.
 • Poticanje i razvijanje izdavačke, informativne i medijske djelatnosti u Društvu radi širenja informacija i saznanja o multipli sklerozi i problematici življenja osoba oboljelih od multiple skleroze.
 • Osnaživanje ukupne organizacijske strukture, udruživanje, financiranje, zakonodavna regulativa, zapošljavanje i međunarodna suradnja.
 • Koordiniranje i dogovaranje s krovnom MS organizacijom, Savezom društava multiple skleroze Hrvatske, radi ostvarivanja specifičnih prava osoba s multiplom sklerozom, koja proizlaze iz njihovih specifičnosti.

Djelatnost Udruge, sukladno Statutu:

 • Socijalna djelatnost: SOCIJALNA POMOĆ I PODRŠKA ,SOCIJALNE USLUGE
 • Organizacija humanitarne pomoći
 • Provedba demokratske i političke kulture
 • Sportske djelatnosti
 • Preventivno djelovanje, unapređenje i zaštita zdravlja
 • Socijalno poduzetništvo
 • Književno nakladnička djelatnost
 • Vizualne djelatnosti
 • Audiovizualne tehničke djelatnosti
 • Medijska kultura
 • Obavljanje djelatnosti iz područja zaštite ljudskih prava
 • Međunarodna suradnja
 • Obrazovanje, znanost i istraživanje
 • Djelatnosti vezane za očuvanje prirode
 • Suradnje sa lokalnom zajednicom , liječnicima, javnim ustanovama, volonterskim centrima i humanitarnim organizacijama
 • Pružanje podrške stvaranja standarda za inovativne socijalne usluge, kvalitetu pružanja izvaninstitucionalnih usluga kao pravo izbora
 • Posredovanje pri nabavi, opskrbi i servisiranju ortopedskih i drugih pomagala i sprava za OSI
 • Ostala područja djelovanja